Vedtægter for Klakring IF

 § 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Klakring Idrætsforening. Stiftet 1. december 1904 med navnet Klakring Gymnastikforening. Navneændringen er sket på generalforsamlingen i 1934.

Hjemsted er Hedensted Kommune.

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er at samle alle til idræt samt til festlige sammenkomster, for derigennem at styrke det frivillige foreningsarbejde for at fremme den folkelige oplysning.

 

§ 3. Medlemsforhold

Stk. 1:
Klakring Idrætsforening er medlem af DGI Sydøstjylland og Jysk Håndbold Forbund.

Stk. 2:
Som medlem optages aktive passive ydende, der vedkender sig formålsparagraffen.

Stk. 3:
Æresmedlemmer har samme rettigheder som aktive, men er kontingentfrie.

Stk. 4:
Bestyrelsen kan, når mindst 2 er enige herom, udelukke et medlem. Pågældende skal dog have lejlighed til at fremføre sit forsvar over for bestyrelsen og kan anke udelukkelsen på førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 5:
Medlemmerne er selv ansvarlige for uheld (legemsbeskadigelse) opstået under idrætsøvelse.

 

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober og indkaldes ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 2:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Stk. 3:
Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret. Dog kan den person, der råder over forældremyndigheden til et medlem under 16 år deltage i afstemningen. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer over 18 år.

Stk. 4:
Alle sager afgøres ved simpelt flertal (over halvdelen af de afgivne stemmer), se dog § 8 stk. 2.

Stk. 5:      
Skriftlig afstemning foretages efter ønske.

Stk. 6:
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Stk. 7:
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretninger.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af forslag.
 5. Orientering om kontingent satser fra de enkelte afdelinger.
 6. Valg af:
  1. 1 bestyrelsesmedlemmer (kun lige år)
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer (kun ulige år)
  3. 2 suppleanter (hvert år)
  4. Revisor
 7. Eventuelt.

Stk. 8:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 20 af de stemmeberettigede medlemmer, med angivelse af dagsorden, skriftligt forlanger det; i sidste tilfælde senest 1 måned efter begæringens modtagelse.

 

§ 5. Bestyrelsen

Stk. 1:      
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. Mindst 50 % af bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i Gl. Juelsminde Kommune.

Stk. 2:
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen.

Stk. 3:
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Som minimum vælges en formand og en kasserer.

Stk. 4:
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  

§ 6. Udvalg

Stk. 1:
Foreningen har følgende faste udvalg:

 • Gymnastikudvalg.
 • Håndboldudvalg.

Stk. 2:
Udvalgsmedlemmerne vælges på et årligt aktivitetsmøde i den enkelte afdeling. Valgbare og stemmeberettigede er alle medlemmer over 16 år, som er medlem i den pågældende afdeling, dog kan en person, der råder over forældremyndigheden til et medlem under 16 år deltage i afstemningen. Udvalgsmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. En repræsentant fra bestyrelsen er berettiget til at deltage i udvalgsmøder, der afholdes i underafdelingerne. 

Stk. 3:
Udvalgene konstituerer sig selv. Der vælges som minimum en formand og en kasserer.

Stk. 4:
Midlertidige udvalg kan nedsættes af bestyrelsen.

 

§ 7. Regnskab m.v.

Stk. 1:
Regnskabet går fra 1. juli til 30. juni

Stk. 2:
Bestyrelsen vælger en kasserer, og generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor for 2 år ad gangen.

Stk. 3:
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 4:
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 5:
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 6:
Foreningen tegnes af formanden. I formandens fravær af kassereren.

 

§ 8. Vedtægtsændring – opløsning

Stk. 1:
Ændring af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Stk. 2:
Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at 1/5 af de stemmeberettigede er mødt og at 3/4 af disse stemmer herfor.

Stk. 3.
Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om anvendelsen af en evt. formue og andre aktiver. Skal dog tilfalde almennyttige formål.  Deles foreningen i helt eller delvise selvstændige afdelinger, fordeles gæld eller formue i forhold til antal aktive i de pågældende afdelinger.   

 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 30. oktober 2019.